جستجو

برآنیم با اندیشه ای نو متفاوت باشیم

طراحی داخلی شرکت 

این مقاله ارزیابی عوامل تاثیرگذار را که طراحان داخلی باید درامکانات شرکت ها در نظر بگیرند ارائه می دهد تا کارکنان را قادر سازد تا وظایف خود را به طور موثر انجام دهند. امروزه طراحان داخلی به تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر بسط و گسترش فضای اداری توجه می‌کنند. این عوامل در سه گروه متمایز طبقه بندی شده‌اند. در این مقاله نیاز به برنامه ریزی پایدار در محل کار و اهمیت بررسی عملکرد شرکت را بصورت عملیاتی بیان می‌کند. این عوامل بصورت گسترده تجزیه و تحلیل شده‌اند و یافته های مؤثر شناسایی و گزارش گردیده است. این مطلب ارزش عملی طراحان داخلی را در طراحی داخلی شرکت و دفتر کار مشخص می‌نماید.

طراحی داخلی شرکت


پارتیشن و تأثیر آن بر طراحی داخلی شرکت

ساختمان های اداری یک ارزش بنیادین به عنوان دارایی های ثابت همه سازمانها هستند. هدف اولیه ساختمان اداری ارائه یک محیط مناسب برای انجام همه امور است. این فعالیت ها توسط کارکنان انجام می‌شود که نیاز به فضای مشخص و تجهیزات مورد نیاز مانند میز اداری، کامپیوتر شخصی، فایل اداری و ... دارند. روندهای استاندارد برنامه ریزی در طراحی شرکت بر حمایت از ساختارهای سلسله مراتبی تأکید دارد. ساختمان های اداری و پارتیشن بندی هر قسمت، نه تنها انجام وظایف کار را تسهیل می کنند، بلکه به  بهبود شرایط محیط کار نیز کمک می‌کنند. همانطور که بسیاری از امور در فضای داخلی شرکت انجام می‌گیرد به همین دلیل طراحی داخلی شرکت برای بهره برداری از محیط اداری کارآمد همواره مورد توجه بوده است. بنابر این ضروری است که طراحی داخلی شرکت با دقت و برنامه ریزی انجام شود تا حداکثر بهره‌ وری نیروی انسانی حاصل شود.


فضا به عنوان بخشی از یک کل امکانات تعریف می شوند. فضاها ممکن است به عنوان فضاهای داخلی و خارجی طبقه بندی شوند. این فضاها می توانند توسط دیوار یا پارتیشن محدود شوند و یا بدون محدودیت باشند. واحدهای اندازه گیری برای فضای هر کارمند در دنیا عبارتند از متر مربع، فوت مکعب و یا متر مکعب. برنامه ریزی، طراحی و مدیریت فضای تعیین شده بوسیله پارتیشن یکی از وظایف اصلی مدیریت امکانات است. مدیریت امکانات مسئول هماهنگی تمام تلاش های مربوط به برنامه ریزی، طراحی و مدیریت ساختمان ها و سیستم ها، تجهیزات و مبلمان اداری آنهاست. تا توانایی سازمان را در موفقیت رقابتی در یک دنیای به سرعت در حال تغییر افزایش دهد.

از آنجاییکه فضا به عنوان یک منبع توانمند، امکان تغییر تدریجی در سازمان را فراهم می کند هدف هر مدیردر هر سازمان، فراهم آوردن محل کار درست است تا محیط مناسب برای انجام فعالیت های اصلی کسب و کار با هزینه مقرون به صرفه ایجاد شود. بنابراین، ضروری است که محل کار به درستی برنامه ریزی شده باشد. با این حال، این یک کار آسان نیست، زیرا شامل تعیین نیازهای کاربران و کسب و کار است.
درباره این مطلب نظری دارید؟